promotion (น้ำยาหิมะ) (snow liquid)

น้ำยาหิมะ  (snow liquid) ขนาดบรรจุ 5 ลิตรราคา 800 บาท  ใช้สำหรับสร้างบรรยากาศในงานเลี้ยงต่างๆ เสมือนว่ามีหิมะตกปรอยปราย